Câu hỏi

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

junior
Ẩn câu trả lời detail

trait bị ghi đè nếu phương thức có cùng tên được định nghĩa trong lớp sử dụng trait. Thứ tự ưu tiên là các thành viên từ lớp hiện tại ghi đè các phương thức Trait, đến lượt nó sẽ ghi đè các phương...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail