Câu hỏi

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Câu trả lời

trait bị ghi đè nếu phương thức có cùng tên được định nghĩa trong lớp sử dụng trait. Thứ tự ưu tiên là các thành viên từ lớp hiện tại ghi đè các phương thức Trait, đến lượt nó sẽ ghi đè các phương...

Bạn cần đăng nhập để xem