Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các hàm die()exit() trong PHP là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, không có sự khác biệt về chức năng giữa hai hàm die()exit(). Cả hai đều được sử dụng để kết thúc việc thực thi script hiện tại và có thể in ra một thông điệp trước khi script dừng lại

Cả die()exit() đều có thể đư...

Bạn cần đăng nhập để xem