Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các hàm die()exit() trong PHP là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, không có sự khác biệt về chức năng giữa hai hàm die()exit(). Cả hai đều được sử dụng để kết thúc việc thực thi script hiện tại và có thể in ra một thông điệp trước khi script dừng lại

Cả die()exit() đều có thể được gọi với hoặc không có một tham số. Nếu được gọi với một chuỗi thông điệp, hàm sẽ in thông điệp đó ra trước khi script kết thúc. Nếu được gọi với một số, số đó sẽ được sử dụng như là mã trạng thái khi script kết thúc, nhưng không được in ra.

Ví dụ sử dụng exit():

exit("Đây là thông điệp khi kết thúc script.");

Ví dụ sử dụng die():

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào chúng ta nên sử dụng require_once thay vì require trong PHP?

senior

Làm cách nào để có thể đặt thời gian thực thi vô hạn cho tập lệnh PHP?

middle

Sự khác biệt giữa exec(), system()passthru() trong PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào