Câu hỏi

Khi nào chúng ta nên sử dụng request thay vì include?

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • Hàm request() giống hệt với hàm include(), ngoại trừ việc nó xử lý các lỗi khác nhau. Nếu xảy ra...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail