Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Trong PHP, khi nào chúng ta nên sử dụng request thay vì include?

Câu trả lời

Trong PHP, hàm require thường được sử dụng để đưa nội dung của một tệp PHP khác vào tệp hiện tại, nơi nó được gọi. Nếu tệp được yêu cầu không tồn tại, require sẽ gây ra một lỗi nghiêm trọng (fatal error) và dừng việc thực thi script. Trong khi đó, include cũng tương tự như require nhưng nếu tệp không tồn tại, nó chỉ phát sinh một cảnh báo (warning) và script sẽ tiếp tục thực thi

Sự khác biệt chính giữa requireinclude là cách chúng xử lý tình huống khi tệp không thể được tìm thấy hoặc không thể được đưa vào:

  • require sẽ gây ra một lỗi nghiêm trọng và dừng chương trình.
  • include sẽ chỉ phát sinh một cảnh báo và chương trình sẽ tiếp tục thực thi.

Do đó, bạn nên sử dụng require khi tệp bạn muốn đưa vào là ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa var_dump()print_r() trong PHP là gì?

middle

PHP có hỗ trợ đa thừa kế không? Tại sao?

senior

Giải thích một closure trong PHP là gì và tại sao nó sử dụng mã định danh use?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào