Câu hỏi

Sự khác biệt giữa query() của PDO và execute() là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • query chạy một câu lệnh SQL chuẩn và yêu cầu bạn thoát đúng cách tất cả dữ liệu để tránh SQL Injjection và các sự cố khá...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail