Câu hỏi

Sự khác biệt giữa query() của PDO và execute() là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, PDO::query()PDO::execute() là hai phương thức của lớp PDO được sử dụng để thực thi các truy vấn SQL, nhưng chúng có những mục đích sử dụng khác nhau:

PDO::query()

Mục đích: PDO::query() được sử dụng để chuẩn bị và thực thi một câu lệnh SQL trong một lần gọi hàm duy nhất, trả về đối tượng PDOStatement
Khi sử dụng: Phương thức này thích hợp cho các truy vấn SQL mà không cần tham số hoặc khi bạn không cần thực thi truy vấn nhiều lần
Ví dụ:

$stmt = $db->query("SELECT * FROM table");
$result = $stmt->fetchAll();

PDO::execute()

Mục đích: PDO::execute() là một phương thức của đối tượng PDOStatement được trả về từ PDO::prepare(). Nó thực thi một câu lệnh SQL đã được chuẩn bị trước đó với PDO::prepare()
Khi sử dụng: Phương thức này thích hợp khi bạn cần thực thi một truy vấn với các tham số động, giúp n...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Kể tên các phạm vi của biến trong PHP?

middle

Kể tên các hàm của lớp Exception trong PHP mà bạn biết?

middle

Hàm ini_set() được dùng để làm gì trong PHP?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào