Câu hỏi

Tại sao chúng ta sử dụng extract()?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Hàm extract() nhập các biến vào bảng ký hiệu cục bộ từ một mảng. Hàm này sử dụng các key ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail