Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Có sự khác biệt giữa isset!empty trong PHP không?

Câu trả lời

Trong PHP, isset()!empty() là hai hàm được sử dụng để kiểm tra trạng thái của biến, nhưng chúng có sự khác biệt về cách thức hoạt động và mục đích sử dụng:

isset()

  • Kiểm tra xem một biến có được khai báo và giá trị của nó không phải là NULL hay không.
  • Trả về true nếu biến đã được khai báo và không phải là NULL.
  • Một biến được coi là "set" nếu nó đã được khai báo và giá trị của nó không phải là NULL, ngay cả khi giá trị đó là một chuỗi rỗng "", số 0, chuỗi "0", hoặc FALSE

!empty()

  • Kiểm tra xem một biến có "không rỗng" hay không. Một biến được coi là "rỗng" nếu nó không tồn tại hoặc giá trị của nó đánh giá là FALSE.
  • Trả về true nếu biến không tồn tại hoặc giá trị của nó đánh giá là FALSE. Các giá trị đánh giá là FALSE bao gồm NULL, chuỗi rỗng "", số 0, chuỗi "0", FALSE, và mảng rỗng array()

Sự Khác Biệt Chính

  • isset() được sử dụng để kiểm tra xem một biến có tồn tại và giá trị của nó không phải là NULL. Nó không coi một chuỗi rỗng, số 0, hoặc FALSE là không ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong PHP, các đối tượng được truyền theo giá trị hay tham chiếu? Tại sao?

middle

Sự khác biệt giữa exec(), system()passthru() trong PHP là gì?

middle

Trong PHP, khi nào chúng ta nên sử dụng request thay vì include?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào