Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa array_map, array_walkarray_filter trong PHP là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, array_map, array_walk, và array_filter là ba hàm được sử dụng để thao tác với mảng, nhưng mỗi hàm có mục đích và cách hoạt động khác nhau

array_map()

 • Mục đích: array_map() được sử dụng để áp dụng một hàm lên mỗi phần tử của một hoặc nhiều mảng và trả về một mảng mới với các giá trị đã được xử lý bởi hàm đó
 • Cách hoạt động: Hàm này gửi mỗi phần tử của mảng tới một hàm do người dùng định nghĩa và trả về một mảng mới với kết quả
 • Ví dụ:
  $arr = [1, 2, 3, 4];
  $newArr = array_map(function($val) { return $val * 2; }, $arr);
  // $newArr sẽ là [2, 4, 6, 8]

array_walk()

 • Mục đích: array_walk() được sử dụng để áp dụng một hàm do người dùng định nghĩa lên mỗi phần tử của mảng. Khác với array_map, hàm này thực hiện thay đổi trực tiếp trên mảng ban đầu
 • Cách hoạt động: Hàm này đi qua từng phần tử của mảng và áp dụng một hàm do người dùng định nghĩa lên từng phần tử đó. Có thể truyền thêm một tham số bổ sung vào hàm
  ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

PDO trong PHP là gì?

middle

Tại sao chúng ta sử dụng extract() trong PHP?

senior

Làm thế nào để biến error thành exception trong PHP?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào