Câu hỏi

Sự khác biệt giữa việc sử dụng self và $this là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Sử dụng $this để tham chiếu đến đối tượng hiện tại. Sử dụng self để tham chiếu đến lớp hiện tại. Nói cách khác, sử dụng `$thi...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail