Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa exec(), system()passthru() trong PHP là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, exec(), system(), và passthru() đều là các hàm được sử dụng để thực thi các chương trình ngoài từ mã PHP. Tuy nhiên, chúng khác nhau về cách xử lý và trả về kết quả của chương trình được thực thi

 1. exec():

  • Thực thi một lệnh và trả về dòng cuối cùng của kết quả đầu ra dưới dạng chuỗi
  • Có thể lưu toàn bộ đầu ra vào một mảng nếu một biến mảng được cung cấp làm tham số thứ hai
  • Thường được sử dụng khi bạn cần xử lý kết quả đầu ra của lệnh
 2. system():

  • Thực thi một lệnh và in trực tiếp kết quả đầu ra đến bộ đệm đầu ra (output buffer), cho phép nó hiển thị trên trình duyệt
  • Trả về dòng cuối cùng của kết quả đầu ra dưới dạng chuỗi
  • Thích hợp khi bạn muốn kết quả đầu ra được hiển thị trực tiếp cho người dùng và cũng muốn xử lý dòng cuối cùng của đầu ra
 3. passthru():

  • Thực thi một lệnh và in "nguyên trạng...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào chúng ta nên sử dụng require_once thay vì require trong PHP?

junior

Sự khác biệt giữa ===== trong PHP là gì?

middle

Hằng trong PHP khác gì so với biến? Nếu 1 hằng được định nghĩa 2 lần, thì liệu có bị lỗi không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào