Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Các lớp tự động tải (autoloading class) trong PHP là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, việc tự động tải các lớp (autoloading classes) là một tính năng cho phép PHP tự động tải các file chứa định nghĩa lớp mà không cần phải sử dụng các lệnh require hoặc include một cách thủ công cho mỗi lớp. Điều này giúp làm giảm đáng kể số lượng mã cần thiết để bao gồm các file và làm cho mã nguồn dễ quản lý hơn

Cách hoạt động của Autoloading

Khi bạn cố gắng sử dụng một lớp chưa được định nghĩa, PHP sẽ gọi các hàm autoloader đã được đăng ký trước đó thông qua hàm spl_autoload_register(). Hàm này cho phép bạn đăng ký một hoặc nhiều hàm autoloader, và PHP sẽ tự động gọi chúng để tìm và bao gồm file chứa định nghĩa lớp cần thiết

Ví dụ về Autoloading

spl_autoload_register(function ($class_name) {
    include $class_name . '.php';
});

$obj = new MyClass();

Trong ví dụ trên, khi bạn cố gắng tạo một đối tượng của lớp MyClass, PHP sẽ tự động gọi hàm autoloader đã được đăng...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

middle

Kể một số ví dụ thực tế khi bạn cần phải sử dụng __destruct trong các lớp của mình trong PHP?

middle

Bạn có thể kế thừa một lớp được định nghĩa là Final trong PHP không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào