Câu hỏi

Từ khóa var trong PHP để làm gì?

Câu trả lời

Trong PHP, từ khóa var được sử dụng để khai báo một thuộc tính của lớp trong PHP 4, và nó tương đương với việc sử dụng từ khóa public trong PHP 5 và các phiên bản mới hơn. Từ PHP 5 trở đi, bạn nên sử dụng các từ khóa public, protected, hoặc private để xác định tính hiển thị (visibility) của thuộc tính, nhưng var vẫn được giữ lại để tương thích ngược với mã PHP 4

Khi sử dụng var để khai báo thuộc tính, thuộc tính đó sẽ mặc định có tính hiển thị là public. Điều này có nghĩa là thuộc tính có thể được truy cập từ bên ngoài lớp cũng như từ các lớp con và c...

Bạn cần đăng nhập để xem