Câu hỏi

Từ khóa 'var' trong PHP có nghĩa là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Nó dùng để khai báo các biến thành viên của lớp trong PHP4. Nó vẫn sẽ hoạt động tr...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail