Câu hỏi

Sử dùng cái nào là tốt hơn khi giải phóng bộ nhớ trong PHP: unset() hay $var = null?

Câu trả lời

  • unset() thực hiện đúng những gì tên của nó nói - unset a variable. Nó không buộc giải phóng bộ nhớ ngay lập tức. Bộ thu gom rác của PHP sẽ thực ...
Bạn cần đăng nhập để xem