Câu hỏi

Sử dùng cái nào là tốt hơn khi giải phóng bộ nhớ trong PHP: unset() hay $var = null?

senior
Ẩn câu trả lời detail
  • unset() thực hiện đúng những gì tên của nó nói - unset a variable. Nó không buộc giải phóng bộ nhớ ngay lập tức. Bộ thu gom rác của PHP sẽ thực ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail