Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Sử dùng cái nào là tốt hơn khi giải phóng bộ nhớ trong PHP: unset() hay $var = null? Tại sao?

Câu trả lời

Trong PHP, việc sử dụng unset() hoặc gán $var = null đều có thể giúp giải phóng bộ nhớ, nhưng chúng hoạt động theo những cách khác nhau và có những ảnh hưởng khác nhau đến việc quản lý bộ nhớ

unset()

  • Chức năng: Hàm unset() được sử dụng để hủy một biến đã được xác định. Khi sử dụng unset(), biến sẽ bị loại bỏ khỏi bảng biểu tượng (symbol table) và không còn tồn tại trong phạm vi hiện tại
  • Giải phóng bộ nhớ: unset() đánh dấu biến để PHP garbage collector có thể thu hồi bộ nhớ. Tuy nhiên, việc giải phóng bộ nhớ không diễn ra ngay lập tức mà phụ thuộc vào cơ chế garbage collection của PHP

$var = null

  • Chức năng: Gán $var = null sẽ thiết lập giá trị của biến thành NULL. Điều này không loại bỏ biến khỏi bảng biểu tượng nhưng thay vào đó là ghi đè giá trị hiện tại của nó với NULL
  • Giải phóng bộ nhớ: Gán...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

PHP là gì?

middle

Giải thích việc hàm được gọi bằng tham chiếu (call by reference) trong PHP?

middle

Sự khác biệt giữa trình thông dịch PHP và trình xử lý PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào