Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Có hàm nào để tạo một bản sao của một mảng sang một mảng khác trong PHP không?

Câu trả lời

Có nhiều cách để tạo một bản sao của một mảng sang một mảng khác trong PHP. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

Sử dụng Toán Tử Gán

Bạn có thể dễ dàng tạo một bản sao của một mảng bằng cách sử dụng toán tử gán =. Khi bạn gán một mảng cho một biến mới, PHP sẽ tạo một bản sao của mảng đó

$array1 = $array2;

Sử dụng Hàm array_merge()

Hàm array_merge() có thể được sử dụng để tạo một bản sao của mảng bằng cách truyền một mảng rỗng làm tham số đầu tiên và mảng bạn muốn sao chép làm tham số thứ hai

$copiedArray = array_merge([], $originalArray);

Sử dụng Lớp ArrayObject

Lớp ArrayObject cung cấp phương thức getArrayCopy() để tạo một bản sao của mảng. Khi bạn tạo một đối tượng ArrayObject từ một mảng, bạn có thể gọi getArrayCopy() để lấy một bản sao của mảng

$arrayObject = new ArrayObject($originalArray);
$copiedArray = $arrayObject->getArrayCopy();

Sử dụng Hàm array_map()

Hàm array_map() cũng có thể được sử dụng để tạo một bản sao của mảng, đặc biệt là khi bạn muốn áp dụng một hàm lên mỗi phần tử của mảng

$copiedArray = array_map(function($item) { return $item; }, $originalArray);

Sử dụng Hàm...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa array_map, array_walkarray_filter trong PHP là gì?

middle

Có sự khác biệt giữa isset!empty trong PHP không?

entry

PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào