Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa nháy đơn và nháy kép trong PHP là gì?

Câu trả lời

Trong PHP, sự khác biệt chính giữa nháy đơn (') và nháy kép (") khi sử dụng để định nghĩa chuỗi là:

Nháy Đơn (')

  • Chuỗi trong nháy đơn không được phân tích cú pháp (parse), có nghĩa là những gì được viết trong nháy đơn sẽ được xuất hiện nguyên trạng
  • Biến và các biểu thức đặc biệt như escape sequences (ví dụ: \n cho newline, \t cho tab) không được giải quyết hoặc thay thế bằng giá trị của chúng
  • Thích hợp sử dụng khi chuỗi không chứa biến hoặc không cần xử lý các ký tự đặc biệt[5].

Nháy Kép (")

  • Chuỗi trong nháy kép được phân tích cú pháp, PHP sẽ kiểm tra và thay thế các biến bên trong chuỗi bằng giá trị của chúng
  • Các escape sequences như \n, \t và...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa ===== trong PHP là gì?

junior

Sự khác biệt giữa var_dump()print_r() trong PHP là gì?

junior

Mảng là gì? Có mấy loại mảng trong PHP?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào