Câu hỏi

Sự khác biệt giữa nháy đơn và nháy kép trong PHP là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • Các chuỗi trong nháy đơn sẽ hiển thị mọi thứ gần như hoàn toàn nguyên trạng.
  • Cá...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail