Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

PHP có hỗ trợ đa thừa kế không? Tại sao?

Câu trả lời

Trong PHP, không hỗ trợ đa thừa kế trực tiếp, nghĩa là bạn không thể có một lớp (class) kế thừa từ hai lớp cha trở lên cùng một lúc. Tuy nhiên, PHP cung cấp hai cơ chế để giả lập đa thừa kế, đó là sử dụng InterfacesTraits

Sử dụng Interfaces

  • Interface trong PHP cho phép một lớp kế thừa các phương thức từ nhiều interface. Một lớp có thể implement nhiều interface và phải cung cấp định nghĩa cụ thể cho tất cả các phương thức được khai báo trong các interface đó

Sử dụng Traits

  • Traits trong PHP cho phép tái sử dụng mã nguồn trong nhiều lớp. Một trait có thể chứa các phương thức và thuộc tính, và một lớp có thể sử dụng nhiều trait cùng một lúc. Điều này giúp "kế thừa" các phương thức và thuộc tính từ nhiều nguồn mà không cần...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Phân biệt $POST$GET trong PHP?

middle

Các lớp tự động tải (autoloading class) trong PHP là gì?

middle

$GLOBALS trong PHP để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào