Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

PHP có phân luồng không?

Câu trả lời

PHP không hỗ trợ đa luồng (multithreading) một cách tự nhiên như một số ngôn ngữ lập trình khác như Java hay C#. Tuy nhiên, có một số cách để triển khai tính năng tương tự trong PHP thông qua các phương pháp khác như multiprocessing, multithreading thông qua extension, và coroutines

Multiprocessing

PHP có thể thực hiện tính toán song song bằng cách tạo ra các quy trình mới (processes) với hàm pcntl_fork() hoặc sử dụng các thư viện như ReactPHP để tạo ra các quy trình không đồng bộ

Multithreading thông qua Extension

Có một extension PHP tên là pthreads đã từng hỗ trợ multithreading trong PHP, nhưng nó chỉ hoạt động với phiên bản PHP chạy trên máy chủ web CLI (Command Line Interface) và yêu cầu phiên bản PHP được biên dịch với thread safety enabled. Tuy nhiên, ext...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

middle

Tối đa bao nhiêu đối số được phép trong một hàm trong PHP?

middle

Hằng trong PHP khác gì so với biến? Nếu 1 hằng được định nghĩa 2 lần, thì liệu có bị lỗi không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào