Câu hỏi

Mảng là gì? Có mấy loại mảng trong PHP?

Câu trả lời

Mảng là một biến có thể chứa được nhiều phần tử, từ đó ta có thể dễ dàng lưu trữ, xắp xếp, hay xóa bỏ các phần tử trong m...

Bạn cần đăng nhập để xem