Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Giải thích việc hàm được gọi bằng tham chiếu (call by reference) trong PHP?

Câu trả lời

Trong PHP, việc hàm được gọi bằng tham chiếu (call by reference) có nghĩa là khi bạn truyền một biến vào hàm, bạn truyền một tham chiếu đến biến đó chứ không phải một bản sao của giá trị của biến. Điều này cho phép hàm thay đổi giá trị của biến gốc.

Để một hàm có thể thay đổi giá trị của biến được truyền vào, bạn cần định nghĩa tham số của hàm đó để nhận biến bằng cách tham chiếu. Điều này được thực hiện bằng cách đặt ký hiệu & trước tên tham số trong định nghĩa hàm.

Ví dụ:

function addOne(&$value) {
    $value++;
}

$number = 10;
addOne($number...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

$$ trong PHP có nghĩa là gì?

senior

Mysql_close() cần thiết như thế nào trong thực tế ?. Vì sao ít thấy người dùng áp dụng nó?

middle

PHP có hỗ trợ nạp chồng phương thức không? Tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào