Câu hỏi phỏng vấn Mongodb
Câu hỏi

Làm sao để insert dữ liệu trong MongoDB?

Câu trả lời

Để insert dữ liệu trong MongoDB, bạn có thể sử dụng một trong các phương thức sau đây, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn:

1. Sử dụng insertOne()

Phương thức insertOne() được sử dụng để chèn một document duy nhất vào một collection. Đây là cách bạn thực hiện một insert đơn giản.

Ví dụ:

var myobj = {name: 'John Doe', age: 30, city: 'New York'};
dbo.collection('customers').insertOne(myobj, function (err, res) {
  if (err) throw err;
  console.log('1 document inserted');
  db.close();
});

2. Sử dụng insertMany()

Phương thức insertMany() cho phép bạn chèn nhiều documents vào một collection cùng một lúc. Điều này hữu ích khi bạn cần chèn nhiều dữ liệu một cách nhanh chóng.

Ví dụ:

var myobj = [
  {name: 'John', address: 'Highway 71'},
  {name: 'Peter', address: 'Lowstreet 4'},
  {name: 'Amy', address: 'Apple st 652'},
];
dbo.collection('customers').insertMany(myobj, function (err, res) {
  if (err) throw err;
  co...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Scale-Out xảy ra như thế nào trong MongoDB?

junior

Document trong MongoDB là gì?

middle

Transaction trong MongoDB là gì và sử dụng như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào