Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Làm thế nào để đảo ngược mộ...

Câu trả lời

Để đảo ngược một generator trong Python, bạn không thể sử dụng trực tiếp hàm reversed() vì generator không hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên cần thiết cho việc đảo ngược. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển đổi generator thành một dạng có thể đảo ngược, như một list, sau đó áp dụng reversed() lên list đó. Lưu ý rằng việc này sẽ yêu cầu tất cả các phần tử của generator phải được tải vào bộ nhớ, điều này có thể không hiệu quả với các generator lớn.

Ví dụ:

# Định nghĩa một generator
def my_generator():
    for i in range(5):
        yield i

# Chuyển ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để làm việc với transitive dependencies trong Python?

middle

Slicing trong Python là gì và cách sử dụng nó?

middle

Sự khác biệt giữa Django, PyramidFlask là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào