Câu hỏi

Liệt kê những ưu điểm và nhược điểm của External Style Sheets?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Biết được cả những ưu điểm và nhược điểm của ngôn ngữ lập trình trong các câu hỏi phỏng vấn CSS là rất quan trọng đối với một người học ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

**Tweening** trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa `nth-child()` và `nth-of-type()`?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail