Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Điểm khác biệt giữa width: autowidth: 100% trong CSS là gì?

Câu trả lời

Trong CSS, width: autowidth: 100% đều là các thuộc tính liên quan đến chiều rộng của một phần tử, nhưng chúng hoạt động khác nhau:

Width: Auto

  • Khi giá trị của widthauto, phần tử sẽ tự động điều chỉnh chiều rộng của mình để phù hợp với nội dung bên trong hoặc sử dụng không gian có sẵn, sau khi đã trừ đi các khoảng cách như margin, padding và border.
  • Đây là giá trị mặc định cho các phần tử cấp block, nghĩa là chúng sẽ mở rộng để chiếm toàn bộ không gian ngang có sẵn trong phần tử cha của chúng, trừ khi có các khoảng cách khác được áp đặt.
  • width: auto có thể được sử dụng để "hủy" một giá trị chiều rộng cố định đã được thiết lập trước đó và trả về hành vi mặc định của phần tử.

Width: 100%

  • Khi bạn thiết lập width: 100% cho một phần tử, bạn đang chỉ định rằng chiều rộng của phần tử đó sẽ bằng 100% chiều rộng của phần tử cha của nó.
  • Điều này có nghĩa là phần tử sẽ cố gắng chiếm toàn bộ không gian ngang có sẵn, không ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Opacity được quy định như thế nào trong CSS3?

middle

Hệ thống grid trong CSS là gì?

entry

CSS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào