Câu hỏi

z-index là gì? Nó hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

z-index được sử dụng để chỉ định cách xếp chồng theo chiều sâu của các phần tử chồng lên nhau xảy ra tại thời điểm định vị nó. Nó chỉ định thứ tự ngăn xếp theo chiều sâu của các phần tử được...

Bạn cần đăng nhập để xem