Câu hỏi

Trong CSS, tại sao nên sử dụng import trên đầu tập tin?

Câu trả lời

Sử dụng @import ở đầu tập tin CSS có thể không phải là lựa chọn tốt nhất về mặt hiệu suất. Mặc dù @import có thể được sử dụng để nhập các tập tin CSS khác và có thể hữu ích trong một số trường hợp như sử dụng các media queries để áp dụng các style khác nhau cho các thiết bị khác nhau, hoặc khi nhập các font từ Google Fonts, nhưng nó cũng có thể gây ra một số vấn đề về hiệu suất.

Khi sử dụng @import, các tập tin CSS được nhập sẽ được tải một cách tuần tự, không phải song song, điều này có thể làm chậm quá trình tải trang. Điều này đặc biệt quan trọng khi các tập tin CSS được nhập chứa các nguồn lực quan trọng cho việc hiển thị trang, vì chúng có thể trở thành các nguồn lực chặn việc render, làm chậm thời điểm bắt đầu render của trang.

Một số nguồn khuyến...

Bạn cần đăng nhập để xem