Câu hỏi

Border-box khác với content-box như thế nào?

middle
Ẩn câu trả lời detail

content-box là thuộc tính xác định giá trị mặc định cho kích thước hộp. Thuộc tính width và height chỉ bao gồm nội dung bằng cách loại trừ border và padding. Hãy xem xét một ví dụ như sau:

```css div{ width:300px; height:200px; padding:15px; border: 5px sol...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

Tweening trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type()?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail