Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Trong CSS, border-box khác với content-box khác nhau như thế nào?

Câu trả lời

content-box là thuộc tính xác định giá trị mặc định cho kích thước hộp. Thuộc tính width và height chỉ bao gồm nội dung bằng cách loại trừ border và padding. Hãy xem xét một ví dụ như sau:

div{
  width:300px;
  height:200px;
  padding:15px;
  border: 5px solid grey;
  margin:30px;
  -moz-box-sizing:content-box;
  -webkit-box-sizing:content-box;
  box-sizing:content-box;
}

Ở đây, kích thước hộp cho phần tử div được cung cấp dưới dạng content-box. Điều đó có nghĩa là height và width được xem xét cho nội dung div sẽ loại trừ padding và border. Chúng ta sẽ nhận được đầy đủ các thông số chiều cao và chiều rộng được chỉ định cho nội dung như trong hình bên...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa reset cssnormalize css là gì?

middle

Calc trong CSS dùng để làm gì?

junior

Điểm khác nhau của ID selectorClass selector trong CSS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào