Câu hỏi

CSS Preprocessor là gì? SASS vs LESS vs Stylus?

junior
Ẩn câu trả lời detail

CSS Preprocessor là các phiên bản mở rộng của ngôn ngữ CSS (ngôn ngữ tiền xử lý CSS) được viết xử lý trước sau đó sẽ biên dịch ra các đoạn mã CSS thông thường. Nhiệm vụ của các CSS Preprocessor là giúp bạn logic hóa và cấu trúc các đoạn mã CSS, từ đó đưa CSS trở nên gần hơn với 1 ngôn ngữ lập trình. Bạn có thể viết CSS theo thứ tự rõ ràng, quản lý các biến đã được định nghĩa sẵn, có thể tự độn...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

Tweening trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type()?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail