Câu hỏi

Chiến lược mobile-first là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Để reponsive một trang web có nghĩa là các phần tử sẽ thay đổi kích thước hoặc chức năng tuỳ theo kích thước màn hình của thiết bị, thường là thay đổi chiều rộng (width), thông qua các truy vấn media CSS, chẳng hạn như làm nhỏ kích thước phông chữ trên các thiết bị nhỏ hơn.

```css @media (min-width: 601p...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

Tweening trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type()?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail