Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Có những các nào thêm CSS vào trang web?

Câu trả lời

Có ba cách phổ biến để thêm CSS vào trang web của bạn trong HTML:

1. Inline CSS

Inline CSS là cách thêm CSS trực tiếp vào thẻ HTML cần định dạng. Bạn sẽ sử dụng thuộc tính style của thẻ để khai báo các style CSS.

Ưu điểm: Áp dụng style nhanh chóng cho một đối tượng HTML cụ thể.

Nhược điểm: Không thể tái sử dụng cho nhiều thẻ HTML; làm tăng kích thước của tài liệu HTML và có thể làm giảm khả năng bảo trì.

Ví dụ:

<p style="color: red">Đây là đoạn văn có màu đỏ.</p>

2. Internal CSS

Internal CSS được thêm vào trong phần <head> của tài liệu HTML, sử dụng thẻ <style>. Phương pháp này cho phép bạn định dạng nhiều thẻ HTML trong một tài liệu.

Ưu điểm: Phân biệt rõ ràng giữa CSS và nội dung HTML; có thể sử dụng cho nhiều thẻ trong một tài liệu.

**Nhược điểm...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Progressive rendering là gì?

senior

Hạn chế của CSS là gì?

junior

Đơn vị vh/vm trong CSS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào