Câu hỏi

CSS là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Cascading Style Sheets (thường được gọi đơn giản là CSS ) là ngôn ngữ được sử dụng để giải thích và mô tả cách thức nhữ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

**Tweening** trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa `nth-child()` và `nth-of-type()`?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail