Câu hỏi

Bạn biết những loại CSS selector nào?

entry
Ẩn câu trả lời detail

CSS Selector giống như là đường đẫn, chỉ định để cho CSS biết bạn đang muốn điều chỉnh, tạo kiểu cho phần tử HTML nào vậy.

Universal Selector: hoạt động như một ký tự đại diện cho tất cả phần tử trong trang. Trong ví dụ này, các style được cung cấp sẽ được áp dụng cho tất cả các phần tử trên trang.

* {
    color: "green";
    font-size: 20px;
    line-height: 25px;
}

Element Type Selector: selector loại này ứng với một hoặc nhiều phần tử HTML cùng tên. Trong ví dụ này, các style được cung cấp sẽ được áp dụng cho tất cả các phần tử ul trên trang.

ul {
    line-style: none;
    border: solid 1px #ccc;
}

ID Selector: selector này ứng với bất kỳ phần tử HTML nào có thuộc tính ID có cùng giá trị với giá trị của selector. Trong ví dụ này, các...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

**Tweening** trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa `nth-child()` và `nth-of-type()`?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail