Câu hỏi

Bạn biết những loại CSS selector nào?

Câu trả lời

Trong CSS, các selector (bộ chọn) là các mẫu được sử dụng để chọn các phần tử bạn muốn áp dụng kiểu dáng. Dưới đây là một số loại selector phổ biến:

Simple Selectors (Bộ chọn đơn giản)

  • Universal Selector (*): Chọn tất cả các phần tử.
  • Type Selector (element): Chọn tất cả các phần tử của một loại nhất định, ví dụ p.
  • Class Selector (.class): Chọn tất cả các phần tử có class nhất định, ví dụ .intro.
  • ID Selector (#id): Chọn một phần tử có ID nhất định, ví dụ #firstname.
  • Attribute Selector ([attribute=value]): Chọn các phần tử dựa trên thuộc tính và giá trị của nó, ví dụ [target="_blank"].

Combinator Selectors (Bộ chọn kết hợp)

  • Descendant Selector (element element): Chọn tất cả các phần tử con của một phần tử nhất định, ví dụ div p.
  • Child Selector (element>element): Chọn tất cả các phần tử con trực tiếp của một phần tử nhất định, ví dụ div > p.
  • Adjacent Sibling Selector (element+element): Chọn phần tử ngay sau một phần tử nhất định, cùng cấp với nó, ví dụ div + p.
  • General Sibling Selector (element~element): Chọn tất cả các phần tử cùng cấp sau một phần tử nhất định, ví dụ p ~ ul.

Ps...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thuộc tính flexbox trong CSS là gì?

senior

Trong CSS, position: absolute hoạt động như thế nào?

middle

Có những cách nào để ẩn một phần tử với CSS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào