Câu hỏi

Điểm khác nhau của ID selectorClass selector trong CSS là gì?

Câu trả lời

Trong CSS, ID selectorClass selector là hai loại bộ chọn được sử dụng để áp dụng các quy tắc kiểu cho các phần tử HTML, nhưng chúng có những điểm khác biệt cơ bản sau:

ID Selector

  • Độc nhất: Mỗi phần tử HTML trên một trang chỉ có thể có một ID duy nhất, và mỗi ID chỉ được sử dụng cho một phần tử trên trang[3].
  • Cú pháp: ID selector bắt đầu bằng ký tự # theo sau là tên ID. Ví dụ: #header sẽ chọn phần tử có id="header".
  • Độ ưu tiên cao: Trong CSS, ID selector có độ ưu tiên cao hơn so với class selector và các loại selector khác (ngoại trừ inline styles và !important).
  • Sử dụng hạn chế: Do tính độc nhất và độ ưu tiên cao, ID selector thường được sử dụng cho các phần tử cần một kiểu định dạng đặc biệt và không lặp lại trên trang.

Class Select...

Bạn cần đăng nhập để xem