Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Hãy giải thích sự khác biệt giữa các thuộc tính box-sizing trong CSS?

Câu trả lời

Trong CSS, thuộc tính box-sizing xác định cách tính toán chiều rộng và chiều cao tổng cộng của một phần tử. Có hai giá trị chính cho thuộc tính này là content-boxborder-box.

content-box (Giá trị mặc định)

  • content-box là giá trị mặc định của thuộc tính box-sizing.
  • Khi sử dụng content-box, chiều rộng và chiều cao của phần tử chỉ áp dụng cho phần nội dung của nó, không bao gồm padding và border.
  • Điều này có nghĩa là padding và border sẽ được thêm vào bên ngoài chiều rộng và chiều cao đã xác định, làm tăng kích thước tổng cộng của phần tử trên màn hình.

border-box

  • border-box cho phép chiều rộng và chiều cao của phần tử bao gồm cả nội dung, padding và border.
  • Khi sử dụng border-box, kích thước tổng cộng của phần tử (bao gồm nội dung, padding và border) sẽ phù hợp với giá trị chiều rộng và chiều cao đã xác định.
  • Điều này giúp việc quản lý kích thước phần tử trở nên...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

File splitting trong CSS là gì?

senior

Việc kiểm tra trang web trên các trình duyệt khác nhau có quan trọng không? Tại sao?

expert

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào