Câu hỏi

Bạn biết các đơn vị đo độ dài nào và hãy giải thích về chúng?

Câu trả lời

Đơn vị tương đối - Relative Units

  • % (percentages): Đơn vị tương đối về kích thước của phần tử con so với phần tử mẹ (parrent). Ví dụ: Nếu phần tử mẹ có thuộc tính width:500px, phần tử con có thuộc tín...
Bạn cần đăng nhập để xem