Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Bạn biết các đơn vị đo độ dài nào trong CSS và hãy giải thích về chúng?

Câu trả lời

Trong CSS, đơn vị đo độ dài được chia thành hai loại chính: tuyệt đối (absolute) và tương đối (relative). Mỗi loại có những đơn vị cụ thể với các ứng dụng và mục đích khác nhau. Dưới đây là một số đơn vị đo độ dài phổ biến trong CSS và giải thích về chúng:

Đơn vị tuyệt đối

Đơn vị tuyệt đối đại diện cho một đo lường cố định và không thay đổi tùy theo môi trường hiển thị:

  • px (Pixels): Đơn vị pixel là đơn vị phổ biến nhất trong CSS, với 1px được định nghĩa là 1/96 của 1 inch. Đơn vị này thường được sử dụng cho màn hình vì nó cho phép kiểm soát chính xác kích thước của các phần tử.
  • cm (Centimeters), mm (Millimeters), in (Inches), pt (Points), pc (Picas): Các đơn vị này dựa trên đo lường vật lý và thường được sử dụng trong thiết kế in ấn hơn là trên màn hình.

Đơn vị tương đối

Đơn vị tương đối đại diện cho một đo lường linh hoạt, thay đổi tùy theo một số yếu tố như kích thước của...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong CSS, phần tử Pseudo và các lớp Pseudo là gì?

middle

Liệt kê những ưu điểm và nhược điểm của External Style Sheets?

middle

Nêu những điểm khác nhau giữa CSSCSS3?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào