Câu hỏi

Bạn biết các đơn vị đo độ dài nào và hãy giải thích về chúng?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Đơn vị tương đối - Relative Units

  • % (percentages): Đơn vị tương đối về kích thước của phần tử con so với phần tử mẹ (parrent). Ví dụ: Nếu phần tử mẹ có thuộc tính width:500px, phần tử con có thuộc tín...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

**Tweening** trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa `nth-child()` và `nth-of-type()`?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail