Câu hỏi

Làm thế nào để chỉ định màu trong CSS?

entry
Ẩn câu trả lời detail
  • Khi học về CSS, bạn sẽ biết được là có hai cách chỉ định màu - RGB (red-đỏ, green-xanh lá, và blue-xanh lam) v...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

**Tweening** trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa `nth-child()` và `nth-of-type()`?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail