Câu hỏi

Giải thích CSS box model và các thành phần bố cục trong nó?

Câu trả lời

CSS Box Model là một mô hình quan trọng trong CSS, được sử dụng để thiết kế và bố cục các phần tử trên trang web. Nó bao gồm bốn thành phần chính: nội dung (content), đệm (padding), viền (border), và lề (margin)[3].

Các thành phần của CSS Box Model:

  1. Content (Nội dung): Đây là khu vực chứa nội dung thực tế của phần tử, bao gồm văn bản, hình ảnh, hoặc các phương tiện truyền thông khác. Kích thước của khu vực nội dung có thể được điều chỉnh thông qua các thuộc tính width (chiều rộng) và height (chiều cao).
  2. Padding (Đệm): Đệm là khoảng không gian xung quanh khu vực nội dung và bên trong viền. Đệm có thể được áp dụng cho tất cả các cạnh hoặc cho từng cạnh cụ thể (trên, phải, dưới, trái). Đệm là trong suốt và không hiển thị nội dung, nhưng nó ảnh hưởng đến kích thước tổng thể của phần tử.
  3. Border (Viền): Viền bao quanh đệm và nội dung. Viền có thể được áp dụng cho tất cả các cạnh hoặc cho từng cạnh cụ thể. Viền có thể có màu sắc, kiểu dáng và độ rộng khác nhau.
  4. Margin (Lề): L...
Bạn cần đăng nhập để xem