Câu hỏi

Thuộc tính nào được sử dụng để thay đổi dạng phông chữ trong CSS?

Câu trả lời

Thuộc tính được sử dụng để thay đổi dạng phông chữ trong CSS là font-family. Thuộc tính này cho phép bạn chỉ định dạng phông chữ cho một phần tử. Bạn có thể chỉ định một danh sách các phông chữ, được phân tách bằng dấu phẩy, để trình duyệt chọn sử dụng nếu phông chữ trước đó ...

Bạn cần đăng nhập để xem