Câu hỏi

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type()?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Cả hai đều là pseudo-classes.

nth-child() được dùng để so khớp các phần tử dựa trên số đại diện cho vị trí của một phần tử dựa trên các phần tử anh chị em.

Ví dụ, trong đoạn code dưới đây, ta cung cấp nth-child(4) thì phần tử con thứ 4 sẽ được chọn bất kể loại.

```css .exampl...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

Tweening trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type()?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail