Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

rule set trong CSS là gì?

Câu trả lời

Trong CSS, một ruleset (đôi khi còn được gọi là rule) bao gồm một bộ chọn (selector) theo sau là một khối khai báo (declaration block). Mục đích của ruleset là áp dụng một tập hợp các thuộc tính với các giá trị cụ thể cho một hoặc một nhóm các phần tử cụ thể trong trang HTML liên kết.

Cấu trúc của một Ruleset:

  • Selector: Chỉ ra phần tử HTML mà bạn muốn áp dụng kiểu dáng.
  • Declaration Block: Là một khối bao gồm một hoặc nhiều khai báo (declarations), mỗi khai báo bao gồm một tên thuộc tính CSS và một giá trị, được phân tách bởi dấu hai chấm và kết thúc bằng dấu chấm phẩy.
  • Declarations: ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

CSS framework là gì?

junior

Làm thế nào để chỉ định màu trong CSS?

middle

Thuộc tính flexbox trong CSS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào