Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Opacity được quy định như thế nào trong CSS3?

Câu trả lời

Trong CSS3, thuộc tính opacity được sử dụng để xác định độ mờ của một phần tử. Độ mờ là mức độ mà nội dung phía sau một phần tử bị ẩn đi, và là ngược lại của tính minh bạch. Giá trị của thuộc tính opacity có thể là một số trong khoảng từ 0.0 đến 1.0 hoặc một phần trăm trong khoảng từ 0% đến 100%, biểu diễn độ mờ của kênh (tức là giá trị của kênh alpha của nó). Bất kỳ giá trị nào nằm ngoài khoảng này, mặc dù hợp lệ, cũng sẽ được điều chỉnh về giới hạn gần nhất trong khoảng.

  • Giá trị 0 có nghĩa là phần tử hoàn toàn tro...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các thuộc tính của overflow trong CSS? giải thích chúng?

junior

Trong CSS, làm sao để căn giữa một thẻ div trong một thẻ div khác?

expert

Progressive rendering là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào