Câu hỏi

Bạn có thể căn chỉnh nội dung của thẻ <p> nằm ngay trung tâm của thẻ <div>?

Câu trả lời

Ta có thể dùng thuộc tính text-align: center bên trong div cha, để căn chỉnh nội dung nằm ngay trung tâm theo chiều ngang. Nhưng không ngay trung tâm chiều dọc. Để chỉnh nó theo chiều dọc ta cần làm gán position...

Bạn cần đăng nhập để xem