Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Trong CSS, làm thế nào để khôi phục giá trị mặc định của thuộc tính?

Câu trả lời

Trong CSS, để khôi phục giá trị mặc định của một thuộc tính, bạn có thể sử dụng một trong các từ khóa sau:

 1. initial: Đặt giá trị của thuộc tính về giá trị khởi tạo mặc định của nó theo đặc tả CSS.

  element {
   display: initial;
  }
 2. inherit: Đặt giá trị của thuộc tính để kế thừa từ phần tử cha.

  element {
   display: inherit;
  }
 3. unset: Nếu thuộc tính là có thể kế thừa, unset sẽ đặt giá trị của nó để kế thừa từ phần tử cha; nếu không, nó sẽ đặt giá trị về giá trị khởi tạo mặc định.

  element {
   display: unset;
  }
 4. revert: Đặt giá trị của thuộc tính về giá trị mà nó sẽ có nếu không có các quy tắc CSS tác động lên nó, tức l...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có những các nào thêm CSS vào trang web?

middle

Hãy giải thích sự khác biệt giữa các thuộc tính box-sizing trong CSS?

middle

Thuộc tính flexbox trong CSS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào