Câu hỏi

Sự khác biệt giữa CSS gridflexbox?

Câu trả lời

  1. CSS Grid là hệ thống dựng layout 2 chiều, có nghĩa là chúng ta có thể xử lý theo cột và hàng, không giống như Flexbox là hệ thống layout 1 chiều. ( xử lý theo 1 cột hoặc 1 hàng ).

  2. Điểm khác biệt cốt lõi giữa CSS Grid và Flexbox đó là: CSS Grid tiếp cận theo hướng bố cục (layout) dung còn Flexbox tiếp cận theo hướng nội dung. Nếu bạn biết được rõ trước nội dung mình cần trình bày hãy dùng CSS Flexbox ngược lại thì chọn CSS Grid.

  3. Flexbox phù hợp với các website có bố cục đơn giản, ...

Bạn cần đăng nhập để xem