Câu hỏi

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Câu trả lời

Ngôn ngữ CSS được thiết kế để sử dụng cùng với ngôn ngữ "đánh dấu" như HTML. CSS xác định cách các phần tử HTML được định dạng - kiểm soát bố cục, màu sắc, phông chữ của chúng, ... Khi trình duyệt hiển thị một document, nó phải kết hợp nội dung của document với thông tin style của nó. Nó xử lý document theo một số giai đoạn, mà chúng ta đã liệt kê bên dưới.

  1. Trình duyệt tải HTML (ví dụ: nhận nó từ mạng).
  2. Nó chuyển đổi HTML thành DOM.
  3. Sau đó, trình duyệt sẽ tìm nạp hầu hết các tài nguyên được liên kết với tài liệu HTML, chẳng hạn như hình ảnh và video được nhúng và CSS được liên kết.
  4. Trình duyệt phân tích cú pháp CSS đã nạp và sắp xếp các quy tắc khác n...
Bạn cần đăng nhập để xem