Câu hỏi

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

expert
Ẩn câu trả lời detail

DOM (Document Object Model) là một interface lập trình cho HTML và XML. Nó xác định cấu trsuc của document và cách mà document được hiển thị và quản lý. Document này cho phép javascript truy cập và quản lý phần tử và style của web. Mô hình được xây dựng theo cấu trúc cây đối tượng và xác định:

  • Các phần tử HTML là đối tượng
  • Thuộc tính của tất cả phần tử HTML
  • Phương thức truy cập đến tất cả phần tử HTML
  • Sự kiện với tất cả phần tử HTML

DOM Document

Là chủ sở hữu tất cả đối tượng trong web. Nếu bạn muốn truy cập đến bất kỳ phần tử nào đều phải bắt đầu với document. Nó còn chứa các thuộc tính và phương thức quan trọng cho truy cập và chỉnh sửa trang web.

Tìm kiếm phần tử HTML

Phương thức Mô tả
getElementById() Dùng để lấ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

Tweening trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type()?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail