Câu hỏi

Tweening trong CSS?

expert
Ẩn câu trả lời detail

Tweening là quá trình lấp đầy khoảng trống giữa các chuỗi khóa, tức là giữa các keyframes đã được tạo. Keyframes là những frame đại diện cho điểm bắt đầu và điểm kết thúc của hành động hoạt ảnh. Tweening liên quan đến việc tạo keyframe giữa hai hình ảnh để tạo ấn tượng rằng hình ảnh đầ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

Tweening trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type()?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail