Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa các thuộc tính position Fixed, Absolute, Relative, Static trong CSS là gì?

Câu trả lời

Trong CSS, thuộc tính position xác định cách một phần tử được định vị trong tài liệu. Có bốn giá trị chính cho thuộc tính này: static, relative, absolute, và fixed. Dưới đây là sự khác nhau giữa chúng:

Static:

  • Đây là giá trị mặc định cho mọi phần tử. Phần tử có position: static; sẽ theo dòng chảy bình thường của trang, và không bị ảnh hưởng bởi các thuộc tính top, right, bottom, và left.

Relative:

  • Phần tử có position: relative; được định vị tương đối so với vị trí bình thường của nó. Bạn có thể sử dụng top, right, bottom, và left để di chuyển phần tử từ vị trí ban đầu của nó, nhưng không làm ảnh hưởng đến vị trí của các phần tử khá...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tweening trong CSS?

expert

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS như thế nào?

junior

Bạn biết những loại CSS selector nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào