Câu hỏi

Giải thích các giá trị của thuộc tính position: Fixed, Absolute, Relative, Static

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • Relative: Định vị trí tuyệt đối (vị trí bao ngoài), lúc này các thẻ HTML bên trong...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

**Tweening** trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa `nth-child()` và `nth-of-type()`?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail