Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Các thuộc tính của overflow trong CSS? giải thích chúng?

Câu trả lời

Trong CSS, thuộc tính overflow quy định cách thức xử lý nội dung khi nó vượt quá kích thước của phần tử chứa (parent element). Thuộc tính này có thể được thiết lập với một số giá trị khác nhau để kiểm soát việc hiển thị nội dung vượt quá:

Các Giá Trị của Thuộc Tính overflow

 1. visible: Đây là giá trị mặc định. Nội dung vượt quá sẽ không bị cắt bỏ và có thể hiển thị bên ngoài phần tử chứa.

  overflow: visible;
 2. hidden: Nội dung vượt quá sẽ bị cắt bỏ và không hiển thị. Không có thanh cuộn được thêm vào.

  overflow: hidden;
 3. scroll: Nội dung vượt quá sẽ bị cắt bỏ và thanh cuộn sẽ được thêm vào để xem phần nội dung bị ẩn, bất kể nội dung có vượt quá hay không.

  overflow: scroll;
 4. auto: Tương tự như scroll, nhưng thanh cuộn chỉ được thêm vào khi nội dung vượt quá kích thước của phần tử chứa.

  overflow: auto;
 5. clip: Nội dung vượt quá sẽ bị cắt bỏ, tương tự như hidden, nhưng không tạo ra một block forma...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy giải thích sự khác biệt giữa các thuộc tính box-sizing trong CSS?

junior

Marginpadding trong CSS khác nhau thế nào?

middle

Điểm khác biệt giữa width: autowidth: 100% trong CSS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào