Câu hỏi

Các thuộc tính của overflow trong CSS và giải thích chúng?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Thuộc tính overflow trong CSS dùng để xử lý khi kích thước nội dụng vượt qua kích thước container.

Cú pháp:

overflow: visible|hidden|scroll|auto|initial|inherit;

Các thuộc tính:

  • visible: phần nội dung tràn sẽ được hiển thị bên ngoài box phần tử. -...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

Tweening trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type()?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail