Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

:root pseudo-class trong CSS để làm gì?

Câu trả lời

Trong CSS, :root là một pseudo-class selector được sử dụng để chọn phần tử gốc cao nhất của một tài liệu. Trong HTML, phần tử gốc này luôn là phần tử <html>.

Sử dụng :root mang lại một số lợi ích:

Ưu tiên cao hơn: :root có độ ưu tiên (specificity) cao hơn so với việc sử dụng selector thông thường như html do nó được coi là một pseudo-class. Điều này có nghĩa là các quy tắc CSS được áp dụng thông qua :root sẽ có độ ưu tiên cao hơn trong trường hợp có sự xung đột.
Tính linh hoạt: Mặc dù trong HTML, :root tương đương với phần tử <html>, nhưng :root cũng có thể được sử dụng trong các ngữ cảnh khác như SVG hoặc XML, nơi phần tử gốc có thể không phải là <html>. Trong SVG, ví dụ, phần tử gốc sẽ là <svg>
Sử dụng với CSS Custom Properties: :root thường được sử dụng để khai báo các CSS Custom Properties (biến CSS), gi...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Thuộc tính !important trong CSS để làm gì?

junior

Thuộc tính nào được sử dụng để thay đổi dạng phông chữ trong CSS?

middle

margin-top hoặc margin-bottom có ảnh hưởng đến các phần tử inline không? Tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào