Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

`CSS Sprit...

Câu trả lời

CSS Sprites là một kỹ thuật trong CSS, nơi nhiều hình ảnh được kết hợp thành một file hình ảnh duy nhất để sử dụng trên một website, giúp cải thiện hiệu suất. Kỹ thuật này giảm số lượng yêu cầu HTTP mà trình duyệt cần thực hiện để tải các hình ảnh, do đó giảm thời gian tải trang và tiết kiệm băng thông.

Cách hoạt động:

  • Kết hợp Hình Ảnh: Các hình ảnh nhỏ (như biểu tượng, nút, v.v.) được kết hợp thành một hình ảnh lớn duy nhất.
  • Sử dụng CSS để Hiển Thị: Sử dụng thuộc tính backgroundbackground-position trong CSS để chỉ định phần nào của hình ảnh lớn được hiển thị cho mỗi phần tử.

Ưu điểm:

  1. Giảm Số Lượng Yêu Cầu HTTP: Giảm đáng kể số lượng yêu cầu đến máy chủ, giúp tăng tốc độ tải trang.
  2. Tiết Kiệm Băng Thông: Kết hợp nhiều hình ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Marginpadding trong CSS khác nhau thế nào?

middle

Trong CSS, tại sao nên sử dụng import trên đầu tập tin?

junior

Đơn vị vh/vm trong CSS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào