Câu hỏi

CSS Sprites là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

CSS Sprite dùng cho kết hợp nhiều hình ảnh thành một hình ảnh lớn. Nó thường dùng cho biểu diễn icons. Các ưu điểm của nó là:

  • Giảm số lượng yêu cầu HTTP để lấy nhiều ảnh vì nó cho phép chỉ gửi một yêu cầu.
  • Nó giúp tải trước các nội dung giúp hiển thị các icon hoặc hình ảnh khi di chuột và các pseudo-state khác.
  • Khi có nhiều hình ảnh, trình duyệt sẽ thực hiện các lệnh gọi riêng biệt để lấy hình ảnh cho từng hình ảnh đó.

Sử...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

**Tweening** trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa `nth-child()` và `nth-of-type()`?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail