Câu hỏi

Trong CSS, position: absolute hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Trong CSS, position: absolute được sử dụng để định vị một phần tử tương đối so với tổ tiên được định vị gần nhất của nó (không phải là static). Khi một phần tử được đặt với position: absolute, nó được loại bỏ khỏi dòng chảy thông thường của tài liệu và không chiếm không gian trong bố cục trang. Các phần tử khác sẽ hành xử như thể phần tử đó không tồn tại trong tài liệu.

Phần tử với position: absolute sẽ được định vị dựa trên các thuộc tính top, right, bottom, và left mà bạn chỉ định. Các giá trị này xác định vị trí cuối cùng của phần tử đối với tổ tiên được định vị của nó. Nếu không có tổ tiên nào được định vị, phần tử sẽ được định vị tương đối so với phần tử <html>.

Để một phần tử với position: absolute được định vị tương đối so với một phần tử cha, phần tử cha đó phải có một giá trị `pos...

Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích CSS box model và các thành phần bố cục trong nó?

senior

Hạn chế của CSS là gì?

middle

Thuộc tính flexbox trong CSS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào